Espot – Refugi Blanc

Pireneje 2006, Espot - Refugi  Blanc
Refugi J.M.Blanc (2315)

Trasa z Espot do schroniska J.M. Blanc

26.7.2006